Ouderraad en ouderresponsgroep

Rol van de OR

Het Marnix College heeft een actieve  ouderraad  (OR) die de belangen behartigt van ouders, verzorgers en leerlingen. De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MR) en docenten. De adviezen zijn niet bindend.  

Hoe werkt onze OR?

De OR bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden die constructief overleg voeren met de schoolleiding om te komen tot een vruchtbare samenwerking. Hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding (plaatsvervangend rector) aanwezig die de OR op de hoogte stelt van alle relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen met een belang bij het Marnix mag meekijken en -luisteren. Heb je interesse in meedoen aan de OR? Schrijf je in op orinfo@marnixcollege.nl. Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Lees hier het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

 

Een andere manier om actief en betrokken te zijn bij school is door deelname aan de ouderresponsgroep. De ouderresponsgroep bestaat uit 215 ouders (peiling in januari 2021) en is de achterban van de OR, die per email benaderd kan worden om van gedachten te wisselen over zaken die op school spelen. Een paar keer per schooljaar zet de OR een korte enquête uit naar de Ouder Responsgroep en deelt de geanonimiseerde resultaten met de respondenten en de schoolleiding. Met inzet van weinig tijd kunt u betrokken zijn bij de ouderraad, de school en inzicht krijgen in de meningen en gedachten van de ouders. Bij interesse, graag aanmelden via deze link opgaveformulier responsgroep.


Activiteiten en taken van de OR

-           gaan over actuele onderwerpen op het Marnix of in “onderwijsland” als:

-           meedenken over het beleid binnen de school (thema’s als gezonde kantine, gebruik van mobiele telefoon, communicatie met ouders, voorkomen van teveel stress bij leerlingen, besteding van in het verleden opgebouwde gelden van de OR, besteding van ouderbijdragen, invloed van coronamaatregelen op leerlingen, hulp bij het wegwijs maken van nieuwe ouders op het Marnix College);

-           peilen van de mening van ouders over het beleid van de school door het organiseren van een Ouder Responsgroep (door het uitzetten van enquêtes, het bespreken van de resultaten met de schoolleiding en het publiceren van de resultaten voor de respondenten). De OR heeft al meerdere enquêtes uitgezet, bijvoorbeeld over het omgaan met mobiele telefoons op school, het digitaal maken van het ‘Marnix Motief’, corona onderwijs op afstand, gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen en diversiteit binnen de OR);

-           tweejaarlijks organiseren van een beroepenavond (ouders komen leerlingen vertellen over hun eigen beroep in het kader van de studie/beroepskeuze). Voor het organiseren van de beroepenavond bestaat een draaiboek. De avond wordt in samenwerking met de decaan georganiseerd door de OR; van het werven van de ouders tot het motiveren van leerlingen en het organiseren van de logistieke en praktische aspecten van de avond;

-           het jaarlijks organiseren van een ouderavond (bijvoorbeeld over bijbaantjes naast het schoolwerk, “digital awareness”, games verslaving en social media voor adolescenten, omgaan met stress bij leerlingen);

-           het met enige regelmaat schrijven van een digitale nieuwsbrief “Berichten van de Ouderraad” voor ouders;

-           3 keer per jaar wordt een artikel geschreven voor “Marnix Motief”. De artikelen van de OR in dit blad;

-           het onderhouden van de OR webpagina;

-           het schooljaar wordt feestelijk afgesloten met een etentje (als de coronamaatregelen dit toelaten);

-           eens per twee maanden vergaderen (leden notuleren bij toerbeurt; eens per jaar);

-           leden zijn aanwezig bij minimaal 5 vergaderingen van totaal 8 per jaar, van 19:30 tot 22:00 uur;

-           jaarlijks is (een delegatie van) de OR aanwezig op informatie avond en open dag; 

-           2 leden vertegenwoordigen de OR in de MR (Medezegenschaapraad). 


Vaste activiteiten:


Tweejaarlijkse beroepenavond februari 2022

De OR organiseert tweejaarlijks een informatieavond over beroepen voor de klassen 3 en hoger. Enthousiaste beroepsbeoefenaars (ouders van leerlingen van het Marnix College) geven voorlichting over hun beroep. Zij vertellen iets over hun opleiding, de inhoud van hun beroep en beantwoorden vragen van leerlingen en ouders. De beroepen die worden gepresenteerd (het streven is om ongeveer 50 beroepen te presenteren) zijn van alle niveaus, van mbo tot universitair. Het doel van deze avond is om leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in beroepen en de opleidingen die daarvoor gevolgd kunnen worden. De beroepenavond in bijvoorbeeld 2018 werd door 250 leerlingen en ouders bezocht. De laatste beroepenavond was in februari 2020. Zou u iets over uw beroep en/of gevolgde opleiding willen komen vertellen in 2022? Dan horen wij graag van u via deze link.


Webinar ouderavond 2021 "Digital Awareness" door Laurens Veldman

Jaarlijks organiseert de OR een ouderavond met een gekozen thema. Tot 2020 werd de ouderavond op school georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is in 2020 gekozen voor een webinar.

Vrijwel iedereen heeft er weleens mee te maken: jongeren die niet van hun telefoon of computer zijn los te koppelen. Op school of thuis; veel jongeren zijn vaak en veel bezig met hun smartphone, social media of gaming. In 2018 was Laurens Veldman al eens uitgenodigd om te vertellen over hoe als school en ouders omgegaan kan worden met de digitale behoeften van leerlingen. Vanwege zijn enthousiaste en goed ontvangen verhaal op een druk bezochte avond werd Laurens opnieuw uitgenodigd voor het maken van een webinar. U kunt de dia’s van deze webinar downloaden. De resultaten van een enquête over het onderwerp “Verbod op het Gebruik van Mobiele Telefoons” die in 2018 door de OR werd gehouden, zijn hier terug te zien.


Ouderavond van 2019 "De leerling onder druk"

Naast de tweejaarlijkse beroepenavond, organiseert de OR jaarlijks een ouderinformatieavond. In November 2019 vond er een drukbezochte avond plaats met het onderwep "de leerling onder druk". Tijdens deze avond werden presentaties gegeven door de zorgcoördinator en leerlingbegeleiders van het Marnix College en preventiewerkers van Indigo en Pro Persona. Naast de presentaties was er ook ruimte voor interactie aan de hand van stellingen.


Contact en meer informatie over de OR

Wil je meer weten over de Ouderraad van het Marnix College, heb je een vraag/idee voor de OR, wil je je aanmelden of een vergadering bijwonen? Neem dan contact op via orinfo@marnixcollege.nl

 

 

Ouderraad