Ouderraad en ouderresponsgroep

Rol van de OR

Het Marnix College heeft een actieve ouderraad  (OR) die de belangen behartigt van ouders, verzorgers en leerlingen. De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MR) en docenten. De adviezen zijn niet bindend.  

Hoe werkt onze OR?

De OR bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden die constructief overleg voeren met de schoolleiding om te komen tot een vruchtbare samenwerking. Hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding (plaatsvervangend rector) aanwezig die de OR op de hoogte stelt van alle relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen met een belang bij het Marnix mag meekijken en -luisteren. Heb je interesse in meedoen aan de OR? Schrijf je in op or@marnixcollege.nl. Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Lees hier het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

Een andere manier om actief en betrokken te zijn bij school is door deelname aan de ouderresponsgroep. De ouderresponsgroep bestaat uit 215 ouders (peiling in januari 2021) en is de achterban van de OR, die per email benaderd kan worden om van gedachten te wisselen over zaken die op school spelen. Een paar keer per schooljaar zet de OR een korte enquête uit naar de Ouder Responsgroep en deelt de geanonimiseerde resultaten met de respondenten en de schoolleiding. Met inzet van weinig tijd kunt u betrokken zijn bij de ouderraad, de school en inzicht krijgen in de meningen en gedachten van de ouders. Bij interesse, graag aanmelden via deze link opgaveformulier responsgroep.

Activiteiten en taken van de OR 

gaan over actuele onderwerpen op het Marnix of in “onderwijsland” als:

 • meedenken over het beleid binnen de school (thema’s als gezonde kantine, gebruik van mobiele telefoon, communicatie met ouders, voorkomen van te veel stress bij leerlingen, besteding van in het verleden opgebouwde gelden van de OR, besteding van ouderbijdragen, invloed van coronamaatregelen op leerlingen, hulp bij het wegwijs maken van nieuwe ouders op het Marnix College);
 • peilen van de mening van ouders over het beleid van de school door het organiseren van een Ouder Responsgroep (door het uitzetten van enquêtes, het bespreken van de resultaten met de schoolleiding en het publiceren van de resultaten voor de respondenten). De OR heeft al meerdere enquêtes uitgezet, bijvoorbeeld over het omgaan met mobiele telefoons op school, het digitaal maken van het ‘Marnix Motief’, corona onderwijs op afstand, gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen en diversiteit binnen de OR);
 • tweejaarlijks organiseren van een beroepenavond (ouders komen leerlingen vertellen over hun eigen beroep in het kader van de studie/beroepskeuze). Voor het organiseren van de beroepenavond bestaat een draaiboek. De avond wordt in samenwerking met de decaan georganiseerd door de OR; van het werven van de ouders tot het motiveren van leerlingen en het organiseren van de logistieke en praktische aspecten van de avond;
 • het jaarlijks organiseren van een ouderavond (bijvoorbeeld over bijbaantjes naast het schoolwerk, “digital awareness”, games verslaving en social media voor adolescenten, omgaan met stress bij leerlingen);
 • het met enige regelmaat schrijven van een digitale nieuwsbrief “Berichten van de Ouderraad” voor ouders;
 • 3 keer per jaar wordt een artikel geschreven voor “Marnix Motief”. De artikelen van de OR in dit blad;
 • het onderhouden van de OR-webpagina;
 • het schooljaar wordt feestelijk afgesloten met een etentje (als de coronamaatregelen dit toelaten);
 • eens per twee maanden vergaderen (leden notuleren bij toerbeurt; eens per jaar);
 • leden zijn aanwezig bij minimaal 5 vergaderingen van totaal 8 per jaar, van 19:30 tot 22:00 uur;
 • jaarlijks is (een delegatie van) de OR aanwezig op informatieavond en open dag; 
 • 2 leden vertegenwoordigen de OR in de MR (Medezegenschaapraad).  

Thema-avond "Lui ouderschap" 17 maart 2023

Op 17 maart jl. hebben wij een interessante thema-avond gehad over "lui ouderschap". Wij waren erg blij dat wij zo veel ouders hebben kunnen verwelkomen!

ouderschap

Velen van ons keken er reikhalzend naar uit om op deze avond te leren hoe wij  in de toekomst vanuit de hangmat en een cocktail in ons ons hand, onze kinderen konden leren aan te sturen. Helaas is dat natuurlijk niet hoe het werkt. Maar wel hebben wij een hele leuke presentatie van Lisanne Nijnatten gekregen. Zij heeft op een grappige en soms confronterende wijze duidelijk gemaakt hoe het brein van onze kinderen werkt, en soms ook gewoon even niet... We hebben nuttige tips en handvatten gekregen waar wij thuis mee aan de slag kunnen! Hier is de handout van de presentatie van Lisanne te vinden. We kijken terug op een zeer geslaagde avond en kijken nu al uit naar de volgende thema-avond!

Contact en meer informatie over de OR 

Wil je meer weten over de Ouderraad van het Marnix College, heb je een vraag/idee voor de OR, wil je je aanmelden of een vergadering bijwonen? Neem dan contact op via or@marnixcollege.nl.

Ouderraad 2022-2023