Ouderbijdragen

Het Marnix College ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij om vrijwillige ouderbijdragen. We kennen twee soorten bijdragen: een algemene bijdrage en een bijdrage voor het activiteitenprogramma dat de school organiseert in het kader van wereldburgerschap en internationalisering. Binnen die laatste past ook de TTO-bijdrage, die wordt gebruikt om het tweetalig onderwijsprogramma voor een gedeelte te kunnen financieren.

1. Algemene ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

Het Marnix College heeft als doel de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan en leven. Om dat mogelijk te maken, bieden wij kwalitatief goed onderwijs met ruime keuzemogelijkheden in een prettige, veilige leeromgeving. Omdat wij twee gebouwen hebben, kunnen wij speciaal de leerlingen in de onderbouw een veilige start bieden op hun pad naar volwassenheid.

Hoogwaardige faciliteiten

We beschikken over hoogwaardige faciliteiten:
  • Twee mooi vormgegeven gebouwen, voorzien van moderne digitale middelen;
  • Beide gebouwen worden beheerd door een team van ondersteunende medewerkers met oog voor de leerlingen;
  • Sportvelden en sportzalen, in en naast de school, en prachtige aula’s waar leerlingen kunnen pauzeren. 

Aandacht voor kunst en cultuur

We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur en hebben speciaal hiervoor ingerichte faciliteiten.
Voorbeelden zijn:
  • De verschillende kunstdisciplines waaruit leerlingen kunnen kiezen;
  • De praktijklokalen voor de vakken theater- en podiumexpressie, beeldende vorming en muziek;
  • Onze professionele regisseur met wie leerlingen theater maken in een echt theater;
  • De vooropleidingstrajecten voor het conservatorium en de kunstacademie.

Communicatie

Goede communicatie met leerlingen en ouders vinden we belangrijk. Hiervoor investeren we veel in eigentijdse communicatiemiddelen. Goede voorbeelden hiervan zijn:
  • De website;
  • Het magazine Marnix Magazine
  • Voorlichtingsmateriaal;

2. Bijdragen activiteitenprogramma

Binnen het activiteitenprogramma willen wij dat een leerling in het reguliere onderwijsprogramma in ieder geval één keer in de schoolloopbaan op reis gaat. Dit betalen wij voor een groot deel van de hier bedoelde ouderbijdrage. Voor leerlingen die tweetalig onderwijs of de gymnasiumopleiding volgen, is het activiteitenprogramma uitgebreider. Wat betreft de bijdrage voor het activiteitenprogramma W&I maken wij daarom een onderscheid tussen de bijdrage voor het reguliere programma en de bijdrage voor het tweetalig onderwijs en het gymnasium. Beide onderwijsstromen passen bij uitstek bij de identiteit van het Marnix College en willen wij in stand houden, omdat wij geloven in de waarde ervan voor een bepaald deel van onze leerlingen.

Betaling

Het betalen van de ouderbijdragen is vrijwillig. Dat is bedoeld om er voor te kunnen zorgen dat ook leerlingen met minder draagkrachtige ouders toegang hebben tot alle faciliteiten en aan alle activiteiten mee kunnen doen. Tegelijkertijd zal iedereen kunnen begrijpen dat we ons huidige voorzieningenniveau en onze plannen ten aanzien van reizen, excursies en projecten niet kunnen realiseren als te veel ouders ervoor kiezen de bijdragen niet te betalen. 

De facturen van de algemene vrijwillige ouderbijdrage worden aan het begin van het schooljaar verzonden. De ouderbijdrage voor het activiteitenprogramma Wereldburgerschap en Internationalisering volgt later in het schooljaar. Voor de volledigheid merken wij op dat er een coulanceregeling is voor ouders die door omstandigheden niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van uw kind. Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, zal de school rekeningen sturen naar de ouder bij wie de leerling volgens de basisregistratie persoonsgegevens woont.