Ouderraad

Het Marnix College heeft een actieve  ouderraad  (OR) die de belangen behartigt van ouders, verzorgers en leerlingen. De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MR) en docenten. De adviezen zijn niet bindend.  

Activiteiten van de OR

De OR voert constructief overleg met de schoolleiding voor een vruchtbare samenwerking. Er wordt maandelijks vergaderd. Hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van alle relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen met een belang bij het Marnix mag meekijken en -luisteren. De OR publiceert artikelen in Marnix Motief die gaan over actuele onderwerpen op het Marnix of in onderwijsland. Daarnaast verschijnt er regelmatig een digitale nieuwsbrief Berichten van de ouderraad. Deze ontvangt u per e-mail.

Jaarlijkse thema-avond 

De OR organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. Afgelopen februari 2018 was er een informatieavond over beroepen. Voor de klassen 3 en hoger gaven een kleine 50 beroepsbeoefenaars voorlichting over hun beroep. Zij vertelden iets over hun opleiding en de inhoud van hun beroep en beantwoordden vragen. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van uiteenlopende beroepsgroepen met opleidingen van MBO tot universiteit. Het doel van deze avond was om leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in beroepen en opleidingen. Aan de beroepenavond deden 250 leerlingen en ouders mee. De volgende thema-avond over beroepen wordt in het begin van 2020 gepland.

Ouderavond donderdag 22 november 2018
De verslavende digitale wereld 

Locatie: In de aula van het Marnix College Junior 
Tijd: 19.15 uur (inloop met koffie en thee) tot uiterlijk 21:45 uur
Hoe: U heeft zich u kunnen aanmelden middels een link in een e-mail die u van ons ontvangen heeft.

Vrijwel iedereen heeft er weleens of vaker mee te maken: jongeren die niet van hun telefoon of computer zijn los te koppelen! Op school of thuis, veel jongeren zijn vaak en veel bezig met hun smartphone, social media of gaming. De Ouderraad van het Marnix College heeft een thema-avond georganiseerd over dit onderwerp. Een ouderavond die niet alleen voor ouders is. Omdat wij signalen krijgen dat ook veel docenten en zelfs leerlingen een weg zoeken in hoe hiermee om te gaan, willen we via deze weg ouders, verzorgers en docenten van harte uitnodigen om de avond bij te wonen. In de link  treft u meer informatie over de avond en de spreker; Laurens Veltman, ervaringsdeskundige en psycholoog/coach.

Inmiddels heeft deze thema-avond plaatsgevonden. Een mooie opkomst en een actueel thema. U kunt de handout van deze avond hier  downloaden.

Responsgroep Ouderraad

De responsgroep bestaat uit ouders, die door de ouderraad per mail of telefoon benaderd kan worden om met ons van gedachten te wisselen over zaken die op school spelen. Het zou daarbij fijn zijn als zoveel mogelijk klassen daarin vertegenwoordigd zijn. Voor ouders, die in de responsgroep zitten, geldt dat ze wel betrokken zijn bij de ouderraad en de school, maar niet veel tijd kwijt zijn. Bovendien hebben zij snel contact met de OR als er iets speelt. U kunt per mail ORsecretaris@marnixcollege.nl informatie inwinnen bij de secretaris van de OR of via deze link  aanmelden voor de responsgroep: opgaveformulier responsgroep.

Deelnemen aan de OR

Momenteel heeft de OR het maximum aantal leden nl 13. Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. De OR bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden. Lees het huishoudelijk reglement van de ouderraad voor de aanmeldingsprocedure en afspraken.

Contact en meer informatie over de OR

Wil je meer weten over de Ouderraad van het Marnix, heb je een vraag/idee voor de OR, wil je je aanmelden of een vergadering bijwonen of heb je interesse om mee te doen aan responsgroep van de ouderraad? Neem dan contact op via orinfo@marnixcollege.nl.

Ouderraad
Volg ons op social media