Ouderraad

Het Marnix College heeft een actieve  ouderraad  (OR) die de belangen behartigt van ouders, verzorgers en leerlingen. De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MR) en docenten. De adviezen zijn niet bindend.  

Activiteiten van de OR

De OR voert constructief overleg met de schoolleiding voor een vruchtbare samenwerking. Er wordt maandelijks vergaderd. Hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van alle relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen met een belang bij het Marnix mag meekijken en -luisteren. De OR publiceert artikelen in Marnix Motief die gaan over actuele onderwerpen op het Marnix of in onderwijsland. Daarnaast verschijnt er regelmatig een digitale nieuwsbrief Berichten van de ouderraad. Deze ontvangt u per e-mail.

Tweejaarlijkse beroepenavond  l  donderdag 20-02-2020

De OR organiseert tweejaarlijks een informatieavond over beroepen voor de klassen 3 en hoger. Enhousiaste beroepsbeoefenaars geven voorlichting over hun beroep. Zij vertellen iets over hun opleiding, de inhoud van hun beroep en beantwoorden vragen. De beroepen zijn van allerlei niveau’s; van mbo tot universitair. Het doel van deze avond is om leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in beroepen en opleidingen. De beroepenavond in 2018 werd door 250 leerlingen en ouders bezocht. De volgende thema-avond over beroepen staat voor 20 februari 2020 gepland. De OR gaat binnenkort de beroepsbeoefenaars werven. We hebben al 27 inschrijvingen, maar we streven naar tenminste twee keer zoveel deelnemers. Heeft u interesse? Dan horen wij graag van u via deze link.

"De leerling onder druk" ouderavond 21-11-2019

Naast de tweejaarlijkse beroepenavond, organiseert de OR ook jaarlijks een ouderinformatieavond of thema-avond. Op 21 november 2019 vond er een drukbezochte avond plaats met het onderwerp ”de leerling onder druk”. Deze avond ging over druk, stress, dip en depressie. 

Tijdens deze avond werden presentaties gegeven door de zorgcoördinator en leerlingbegeleiders van het Marnix College en preventiewerkers van Indigo en Pro Persona. Naast de presentaties was er ook ruimte voor gesprek aan de hand van stellingen. De volgende stellingen, soms prikkelend, zijn aan de ouders uitgereikt en hierop is door 80 ouders gereageerd:

1. Druk in relatie tot het maken van huiswerk is normaal. Dat is iets waarmee leerlingen moeten leren omgaan als onderdeel van volwassen worden
2. Een depressie of somberheid is altijd zichtbaar
3. Het zou goed zijn om te kijken naar motivatie om stress en uitval te voorkomen. Leerlingen, die goede cijfers halen maar minder goed gemotiveerd zijn, krijgen niet/nauwelijks aandacht
4. Iedereen kan een depressie krijgen
5. School heeft niets te maken met de psychische klachten van mijn kind
6. Op het Marnix zouden ze eens wat vaker naar het kind mogen kijken i.p.v. alleen naar de prestaties

De ouderraad treedt binnenkort in overleg met de schoolleiding en de zorgcoördinatoren over de opbrengsten van deze avond en de ouderraad gaat in overleg om te kijken of en welke aanbevelingen zij  naar aanleiding van de gegeven reacties, kan doen aan de schoolleiding. Voor ouders die meer achtergrondinformatie over de diverse onderdelen van de avond willen, zijn er diverse notities beschikbaar die je kunt opvragen via dit aanvraagformulier.

•Rapportage vanuit de responsgroep
•Presentatie van de zorgcoördinatoren
•Presentatie van Indigo
•Reactie van ouders op de stellingen.
•Samenvatting discussie over de stellingen

Ouderavond van vorig jaar (2018) "De verslavende digitale wereld" door Laurens Veltman.

Vrijwel iedereen heeft er weleens of vaker mee te maken: jongeren die niet van hun telefoon of computer zijn los te koppelen! Op school of thuis, veel jongeren zijn vaak en veel bezig met hun smartphone, social media of gaming. Omdat wij signalen krijgen dat ook veel docenten en zelfs leerlingen een weg zoeken in hoe hiermee om te gaan, hebben we ouders, verzorgers en docenten uitgenodigd. U kunt de handout van deze avond hier downloaden. Veel ouders hebben ook meegedaan aan de OR enquête om de gedachten achter dit thema te delen. Zie hier het resultaat

Responsgroep Ouderraad

De responsgroep bestaat uit 118 ouders (peiling in december 2019), die door de ouderraad per mail of telefoon benaderd kunnen worden om met ons van gedachten te wisselen over zaken die op school spelen. Met weinig tijd kunt u betrokken zijn bij de ouderraad en de school. Het zou daarbij fijn zijn als zoveel mogelijk ouders van kinderen uit alle richtingen daarin vertegenwoordigd zijn. U kunt per mail ORsecretaris@marnixcollege.nl informatie inwinnen bij de secretaris van de OR of via deze link aanmelden voor de responsgroep: opgaveformulier responsgroep.

Deelnemen aan de OR

Momenteel heeft de OR het maximum aantal leden nl 13. Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. De OR bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden. Lees het huishoudelijk reglement van de ouderraad voor de aanmeldingsprocedure en afspraken.

Contact en meer informatie over de OR

Wil je meer weten over de Ouderraad van het Marnix, heb je een vraag/idee voor de OR, wil je je aanmelden of een vergadering bijwonen of heb je interesse om mee te doen aan responsgroep van de ouderraad? Neem dan contact op via orinfo@marnixcollege.nl.

Ouderraad
Volg ons op social media