Ouderraad

Het Marnix College heeft een actieve Ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders, verzorgers en leerlingen. De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en docenten. De adviezen zijn niet bindend. 

Activiteiten van de OR

De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding voor een vruchtbare samenwerking. Er wordt maandelijks vergaderd. Hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van alle relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen met een belang bij het Marnix mag meekijken en -luisteren. Ook publiceert de OR artikelen in de Marnix Motief over actuele onderwerpen op het Marnix of in onderwijsland. Daarnaast verschijnt er een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Jaarlijkse thema-avond 

De OR organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. Afgelopen februari 2018 was er een informatieavond over beroepen. Voor de klassen 3 en hoger gaven een kleine 50 beroepsbeoefenaars voorlichting over hun beroep. Zij vertelden iets over hun opleiding en de inhoud van hun beroep en beantwoordden vragen. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van uiteenlopende beroepsgroepen met opleidingen van MBO tot universiteit. Het doel van deze avond was om leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in beroepen en opleidingen. Aan de beroepenavond deden 250 leerlingen en ouders mee. 

Deelnemen aan de OR

Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. De OR bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden. Lees het huishoudelijk reglement van de OR voor de aanmeldingsprocedure en afspraken.

Contact en meer informatie over de OR

Wil je meer weten over de Ouderraad van het Marnix, heb je een vraag aan de OR, wil je je aanmelden of een vergadering bijwonen? Neem dan contact op via orinfo@marnixcollege.nl.

Volg ons op social media