Ouderbijdrage

Het Marnix College ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij ouderbijdragen. We kennen vier soorten ouderbijdragen: een algemeen gedeelte dat voor alle leerlingen hetzelfde is, een onderwijsgerelateerd gedeelte dat per leerjaar verschillend is en afhankelijk van de vakken die een leerling volgt, een bijdrage voor eventuele excursies en reizen, en, ten slotte, een tto-bijdrage voor de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen.

Algemene ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

Het Marnix College heeft als doel de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan en leven. Om dat mogelijk te maken, bieden wij kwalitatief goed onderwijs met ruime keuzemogelijkheden in een prettige, veilige leeromgeving. Omdat wij twee gebouwen hebben, kunnen wij speciaal de leerlingen in de onderbouw een veilige start bieden op hun pad naar volwassenheid.

Hoogwaardige faciliteiten

We beschikken over de volgende, hoogwaardige faciliteiten:

 • Twee mooi vormgegeven gebouwen, voorzien van moderne digitale middelen;
 • Beide gebouwen worden beheerd door een team van ondersteunende medewerkers met oog voor de leerlingen;
 • Sportvelden en sportzalen, in en naast de school, en prachtige aula’s waar leerlingen kunnen pauzeren.

Aandacht voor kunst en cultuur

We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur en hebben speciaal hiervoor ingerichte faciliteiten. Voorbeelden zijn:

 • De verschillende kunstvormen waaruit leerlingen kunnen kiezen;
 • De praktijklokalen voor de vakken theater en podiumexpressie, beeldende vorming en muziek;
 • Onze professionele regisseur met wie leerlingen theater maken in een echt theater;
 • De vooropleidingstrajecten voor het conservatorium en de kunstacademie.

Communicatie

Daarnaast vinden we communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers belangrijk. Hiervoor investeren we veel in eigentijdse communicatiemiddelen. Goede voorbeelden hiervan zijn:

 • De website;
 • Het magazine Marnix Motief;
 • Voorlichtingsmateriaal;
 • Nieuwsbrief Marnix update.

Betaling ouderbijdrage

Vanzelfsprekend kost dit geld. Voor een groot deel bekostigen we ons extra aanbod, onze faciliteiten en activiteiten uit geld dat we van het ministerie van OCW krijgen. Maar dat is niet genoeg. Daarom doen we ook een beroep op u om deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Zo bekostigen wij bijvoorbeeld ook deels de mediatheek en onze huiswerkbegeleiding. Ook voorkomen we zo dat leerlingen zelf praktische leermiddelen zoals atlassen of woordenboeken mee naar school moeten nemen. Er gaat bovendien een bedrag naar het solidariteitsfonds voor minder draagkrachtige ouders/verzorgers. Met elkaar houden we zo in stand wat we belangrijk vinden: kwalitatief goed onderwijs en hoogwaardige faciliteiten voor iedereen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 145,00.

Onderwijsgerelateerde bijdrage

Met de onderwijsgerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt genomen niet noodzakelijk zijn, maar die waarde en kwaliteit toevoegen aan ons onderwijs. Een voorbeeld: leerlingen doen in ons bètalab en tijdens de vaklessen allerlei onderzoekjes waarvoor we levensecht onderzoeksmateriaal inkopen. Denk aan dierlijk materiaal, levensmiddelen, bloemen. Daardoor wordt het onderwijs aanschouwelijker en effectiever. Ook de LO-activiteiten in de examenklassen, waarvoor onze leerlingen buiten de school kennis maken met sporten die wij binnen de school niet kunnen bieden, worden op deze manier deels gefinancierd. Een laatste voorbeeld: om te voorkomen dat elke derdeklas leerling bij het vak scheikunde zijn eigen laboratoriumjas, veiligheidsbril, reageerbuisjes en chemicaliën mee moet nemen, kopen wij die als school in. Ook deze bijdrage is vrijwillig.

Reizen en excursies

Als we reizen of excursies organiseren waar uw kind aan meedoet, ontvangt u daarvoor apart een factuur. Bijdragen aan reizen en excursies zijn sinds 1 augustus 2021 ook vrijwillig. Wij kunnen reizen en excursies alleen organiseren als 98% van de ouders zich bereid verklaart de factuur te voldoen. Voortaan inventariseren wij de betalingsbereidheid voor reizen en excursies voordat we de reizen en excursies gaan organiseren. 

TTO-bijdrage

Tto-scholen mogen van het ministerie van OCW een tto-bijdrage vragen. Ook deze bijdrage is momenteel vrijwillig. Ze wordt gebruikt om de bijzondere activiteiten binnen het tweetalige onderwijsprogramma gedeeltelijk te kunnen financieren. De hoogte van de ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 500. Mocht deze tto-bijdrage uw draagkracht te boven gaan, dan kunt u contact opnemen met de rector.

Omdat met ingang van augustus 2021 de wetgeving met betrekking tot ouderbijdragen gewijzigd is, gaat de school haar werkwijze bijstellen. We inventariseren voor de aanvang van het schooljaar of ouders bereid zijn om in het nieuwe schooljaar de tto-bijdrage te betalen. Als we weten welk percentage van de ouders de bijdrage van € 500 betaalt, kunnen we het activiteitenoverzicht van het volgende scholjaar definitief vaststellen. Dat kan betekenen dat we niet alle geplande reizen, excursies, projecten en examens kunnen organiseren en dus een keuze zullen moeten maken. Het spreekt voor zich dat we hopen dat ouders solidair zijn en dat we, doordat iedereen bijdraagt, ons gebruikelijke programma zullen kunnen uitvoeren.