MR (Medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de leerlingen, ouders en het personeel van de school.  

Wat doet de MR

De MR bevordert openheid en onderling overleg binnen de school. De MR mag alles wat met de school te maken heeft bespreken en voorstellen hierover voorleggen aan het College van Bestuur. De MR heeft hierin een adviserende rol. In veel gevallen zal het College van Bestuur de MR om advies, dan wel instemming, vragen voordat de school belangrijke beslissingen kan nemen. 

Bijeenkomsten en toegankelijkheid

De MR vergadert gemiddeld één keer per zes weken. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders en personeel. 

Relatie MR met ouderraad, leerlingenraad en personeelsraad

Binnen de MR worden ouders vertegenwoordigd door de ouderraad, de leerlingen door de leerlingenraad en het personeel door de personeelsraad.

Hieronder vindt u de meest recente informatie van de Medezeggenschapsraad

 

Verslagen MR-vergadering schooljaar 2023-2024
 
 
MR-flitsen schooljaar 2023-2024
 

________________________________________________________________

Verslagen MR-vergadering schooljaar 2022-2023

 

MR-flitsen schooljaar 2022-2023

 

Overige documenten