Decaan

Gedurende je schoolloopbaan kies je de vakken waarin je eindexamen gaat doen. Dat keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en jouw decaan. Aan het eind van de middelbare school begeleiden zij je ook bij het kiezen van een vervolgopleiding. Elke afdeling op het Marnix heeft een eigen decaan. 

Bereikbaarheid decanen

Op donderdag zijn de decanen vrijwel de hele dag beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen. Je kunt dan ook binnenlopen voor zomaar een praatje over je vakken en plannen, maar je kunt er ook terecht met heel specifieke vragen over bijvoorbeeld toelatingseisen of studiefinanciering. Ook je ouders kunnen altijd contact opnemen met de decanen voor meer informatie, of om een afspraak te maken voor een wat langer gesprek. Het decanaat heeft hiervoor een eigen website.

Hulp bij het kiezen van je vakkenpakket

In de 2e en 3e klas van de mavo en de 3e klas van de havo en het vwo kies je vakken waarin je eindexamen gaat doen. De decaan geeft je hierover informatie en advies. Dat geldt ook voor het kiezen van een vervolgopleiding. Zit je in de derde klas, dan moet je vóór de voorjaarsvakantie je profiel of sector met het bijbehorende vakkenpakket kiezen. Begin maart wordt deze keuze als definitief beschouwd.

Via het computerprogramma PKP kun je oefenen hoe je jouw vakkenpakket kunt samenstellen.

Decaan mavo - Nico Reintjes 

Beste leerlingen en ouders, 

Als decaan vind ik het erg leuk om je als leerling te mogen helpen bij het maken van een keuze voor een profiel en vakkenpakket en later ook weer bij de keuze voor een vervolgopleiding.

Hierbij ga ik een aantal keren een persoonlijk gesprek met je aan om je te helpen en te stimuleren in dit keuzeproces. Daarnaast draag ik zorg voor voorlichting aan ouders en organiseer diverse activiteiten die je helpen om de keuzes helder te krijgen.

Het belangrijkste is voor mij, dat je uiteindelijk keuzes maakt waar je blij van wordt, waardoor er een goede basis ontstaat voor een prettig en zinvol vervolg van je loopbaan.

Graag tot ziens. 

Met vriendelijke groet,
Nico Reintjes, decaan mavo afdeling

Decaan Havo - Jeannette de Boer

Mijn naam is Jeannette de Boer en ik ben decaan voor Atheneum 3, Havo 3, 4 en 5. 

Als decaan begeleid ik - samen met de mentoren - de leerlingen in de derde klas bij het kiezen van hun profiel en in Havo 4/5 bij een passende vervolgstudie. Deze begeleiding is zowel collectief als individueel waarbij de ouders zoveel mogelijk worden betrokken. 

Activiteiten die wij als decanen organiseren zijn onder meer:

  • nieuwsbrieven
  • voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen
  • profielkeuzeochtenden voor leerlingen uit de derde klas waar bovenbouwleerlingen en docenten van de nieuwe vakken informatie geven over de inrichting van de bovenbouw
  • beroepenavond in samenwerking met de Ouderraad
  • in Havo 3 brengen we een bezoek aan de profielkeuzedag van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • in Havo 4 organiseren we met een aantal middelbare scholen uit de regio een studie- en beroepenmiddag
  • in Havo 5 nodigen we oud-leerlingen uit om te vertellen over hun (studie)leven na het Marnix

Bij de opbouw van het LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) dossier maken we gebruik van het computerprogramma ‘Qompas’.

Het is belangrijk dat onze leerlingen verschillende ervaringen opdoen. Wij stimuleren ze om samen met hun ouders open dagen te bezoeken, mee te lopen met een beroepsbeoefenaar of student en te gaan proef-studeren. De leerlingen houden hun bevindingen bij in een portfolio waarin verschillende reflectieopdrachten zijn opgenomen.

Ik ben op donderdag beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen. Leerlingen kunnen altijd bij mij binnenlopen (kamer 118) of een e-mail sturen. Ook ouders kunnen contact met mij opnemen voor informatie of het maken van afspraak. Dit kan via telefoonnummer 0318 – 65 00 35 of via J.deBoer@marnixcollege.nl.

Decaan Vwo - Mijke Henstra

Mijn naam is Mijke Henstra en ik ben decaan voor Gymnasium 3, TVwo 3 en Vwo 4, 5 en 6. Samen met de mentoren begeleid ik leerlingen uit klas 3 bij het kiezen van hun profiel en vanaf Vwo 4 bij het maken van een studiekeuze. Het mooie van loopbaanbegeleiding is wat mij betreft dat het altijd gaat om wat de leerlingen beweegt. De gesprekken gaan over hun kwaliteiten, motieven en plannen voor nu én in de toekomst. Het programma is deels individueel, maar we ondernemen ook gezamenlijke activiteiten. Om ook ouders bij de loopbaanontwikkeling te betrekken, organiseren we ouderavonden en sturen we nieuwsbrieven.

Klas 3

In de 3e klassen werken de leerlingen met het programma ‘Qompas’ en worden profielkeuze ochtenden georganiseerd. Tijdens deze ochtenden informeren docenten van nieuwe vakken en ook bovenbouwleerlingen de profielkiezers over wat ze in de bovenbouw kunnen verwachten.

Klas 4, 5 en 6

In Vwo 4 brengen we een oriënterend bezoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en organiseren we met andere scholen uit Ede en omgeving een studievoorlichtingsmiddag. In Vwo 5 komen oud-leerlingen terug op school om over hun studie(ervaringen) te vertellen. Jaarlijks neemt een select groepje leerlingen uit Vwo5 deel aan het talentprogramma van de Radboud Universiteit: zij volgen een eerstejaars vak en doen hier ook tentamen in. Anderen doen mee aan masterclasses, leerlingen kunnen hierdoor als student meedraaien en ervaring opdoen. Gedurende Vwo 4, 5 en 6 stimuleren we de leerlingen om zelf voorlichtingsactiviteiten te ondernemen, zoals het bezoeken van open dagen, meeloopdagen (ook met een beroepsbeoefenaar) of een dag proefstuderen. Dit vinden we belangrijk en dit mag daarom ook een aantal keer onder schooltijd. De leerlingen houden per leerjaar een portfolio bij met allerlei reflectieopdrachten naar aanleiding van de ondernomen activiteiten.

Op donderdag ben ik beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen. Leerlingen kunnen altijd even bij mij langskomen in kamer 117 of een e-mail sturen. Ook ouders kunnen uiteraard contact opnemen om een vraag te stellen of een afspraak te maken. Dit kan via het centrale telefoonnummer van de school: 0318-650035 of via het e-mailadres: M.Henstra@marnixcollege.nl

Volg ons op social media