Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Ouderraad

Welkom op de pagina van de Ouderraad

Wie is wie | Vergaderdata | Contact

 

Het Marnix College heeft een actieve Ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen. Zij bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden.

De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en docenten. Deze adviezen zijn niet bindend.

De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding en streeft hierbij naar een vruchtbare samenwerking. Zij vergadert maandelijks en hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

De OR organiseert ieder jaar een thema-avond. Op ouderavonden kan een gesprek aangevraagd worden met de OR. Verder kunnen ouders vragen stellen aan of aandacht vragen voor bepaalde zaken via: ORinfo@marnixcollege.nl

 

Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix College, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Het huishoudelijk reglement van de OR is te vinden onder documenten op Magister.

 

Informatieavond beroepsbeoefenaars op 15 februari 2018
Op het Marnix College zal op 15 februari 2018 voor de vierde keer een beroepenavond plaats vinden. Op deze avond, georganiseerd door de Ouderraad voor de klassen 3 en hoger zullen een kleine 50 beroepsbeoefenaars voorlichting gaven over hun beroep. Zij vertellen iets over hun opleiding en de inhoud van hun beroep en beantwoorden vragen. Er zijn vertegenwoordigers van diverse uiteenlopende beroepsgroepen met opleidingen van MBO tot universiteit. Een kleine greep uit de aanwezige beroepen: een advocaat, psycholoog, architect, ICT-deskundige, inkoper, verpleegkundige, marketeer, politieman en arts.

Het doel van deze avond is om leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in beroepen en opleidingen. Aan de vorige beroepenavond, deden ruim 250 leerlingen en ouders mee. De bezoekers waren enthousiast om zo laagdrempelig in contact te komen met verschillende beroepen. Het leuke was hier ook aan dat het bij het merendeel van de beroepsbeoefenaars ouders van leerlingen betrof die maar al te graag meehielpen om de avond tot een succes te maken. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via het hen toegestuurde aanmeldingsformulier. Hier zit ook een lijst met beroepen bij om een keuze uit te maken. Voor vragen kan contact opgenomen worden met beroepenavond@marnixcollege.nl

 

Zie ook de artikelen van de Ouderraad in diverse uitgaven van Marnix Motief. Klik hier om naar de Marnix Motief-pagina op deze site te gaan.