Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

E-mail aan alle examenkandidaten


Beste leerlingen,
Zoals jullie vast in de media hebben gezien, is er op ISG Ibn Ghaldoun te Rotterdam een groot aantal examens gestolen. Uit informatie van politie en het Openbaar Ministerie is duidelijk geworden dat de gestolen examens zeer waarschijnlijk zijn verspreid of verkocht aan individuele leerlingen van andere scholen.
Hoewel we er niet vanuit gaan dat onze leerlingen daarbij betrokken zijn geweest en dus voorkennis van een of meer examens hebben gehad, kunnen we het ook niet helemaal uitsluiten.
In de komende periode zal o.a. door de politie op verschillende manieren verder intensief onderzoek worden verricht naar de diefstal en de plaatsen/personen waar de gestolen examens zijn terecht gekomen.
Daarnaast zal de Inspectie op basis van de gegevens van alle scholen op individueel niveau onderzoeken of er mogelijke voorkennis is geweest.
Bovendien heeft de Inspectie alle schooldirecteuren verzocht hun officiële taak, namelijk het constateren en melden van onregelmatigheden bij de examens, extra zorgvuldig uit te voeren door zelf ook voor alle leerlingen heel precies te controleren of er ongewone uitslagen zijn behaald.
In de komende periode, zowel vóór de diplomering als daarna, zal er direct worden ingegrepen als er onregelmatigheden worden vastgesteld. Leerlingen die vóór het examen de opgaven in bezit hebben gehad, lopen ook (ver) na diplomering de kans alsnog gepakt te worden, met als consequentie dat hun diploma alsnog ongeldig wordt verklaard.

Leerlingen die vanwege de diefstal van examenopgaven op Ibn Ghaldoun en verspreiding van deze opgaven voorinzage hebben gehad in één of meer van deze examenopgaven, kunnen zich alsnog vrijwillig bij hun school melden, met de mogelijkheid om het examen alsnog op rechtmatige wijze af te ronden. Dit wordt in de media de 'inkeerregeling' genoemd.
Deze leerlingen dienen zich dan vóór vrijdag 14 juni 2013 18.00 uur te melden bij de directeur van hun school. De directeur wordt door de Inspectie verzocht hierbij als volgt te werk te gaan:

. Hij gaat in een gesprek met de leerling na welk(e) examen(s) het betreft.
. Hij verklaart het examen/de examens ongeldig.
. Hij bepaalt dat diploma en cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen.
. Hij meldt dit schriftelijk aan de Inspectie en aan de kandidaat, respectievelijk aan de wettelijke vertegenwoordigers.
. Hij meldt schriftelijk aan de politie dat zich een kandidaat heeft gemeld die voorinzage heeft gehad in één of meer examenopgaven.
. Hij gaat niet over tot uitsluiting van het examen maar stelt de leerling in de gelegenheid om in het tweede tijdvak het ongeldig verklaarde examen/de examens opnieuw af te leggen. Daarnaast behoudt de leerling het recht op een herkansing in het derde tijdvak.

Wie het examen met voorkennis heeft afgelegd en zich niet meldt, loopt groot risico definitief van het examen 2013 te worden uitgesloten en/of zijn of haar diploma later te verliezen en bijvoorbeeld niet toegelaten te worden tot een vervolgopleiding of daarvan te worden verwijderd. Bovendien kan de rechter in beeld komen als er sprake is van een strafbaar feit dat leidt tot vervolging. Dit kan nog jaren nadat de feiten zich hebben voorgedaan.

Ik adviseer leerlingen die op enige wijze voorkennis hebben gehad van enig examen met klem van de geboden gelegenheid zich te melden gebruik te maken. Ik moet daarbij wel opmerken dat deze regeling losstaat van mogelijke rechtsvervolging als sprake is van strafbare feiten.

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Leo Spelt

rector