Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

Wie is wie

Leden ouderraad

V.l.n.r., Rhody Haalboom, Sandra Mattijssen, Jolanda den Hartog, Bianca van Schuijlenburg, Annette Ngô, Roelof van der Horst, Marco Kornegoor, Francina Hoogland, Daan van Rossum, Hans Paquay, Machiel Taal. Bert Burkels en Allard-Jan Bosch staan niet op de foto.

 

Motivatie om plaats te nemen in de Ouderraad

Allard-Jan Bosch
Voor een goede ontwikkeling van onze kinderen in een prettige leeromgeving, is samenwerking en open communicatie tussen school en ouders belangrijk. Daarnaast verandert en vernieuwt het onderwijs snel. Ik zie het als een belangrijke taak van de ouderraad om, vanuit het perspectief van de ouder, actief mee te denken over deze veranderingen. Hiervoor wil ik me ook dit jaar graag inzetten.

 

Bert Burkels
Op de basisschool ben ik als ouder ook altijd meer betrokken geweest bij de school dan een gemiddelde ouder met rollen in de MR, GMR, OPR en klankbordgroep. Nu de kans zich voordeed om ook het Marnix een extra steentje bij te dragen, heb ik deze graag gegrepen. Ik wil graag in gesprek met school gaan over verschillende onderwerpen en helpen waar ik kan. Op deze manier kan ik me maximaal inzetten om te helpen de best mogelijke leeromgeving voor onze kinderen neer te zetten.

 

Rhody Haalboom
Vanaf het huidige schooljaar heb ik mij beschikbaar gesteld als OR-lid. Ik ben werkzaam als psycholoog en moeder van twee zonen. Vorig jaar is mijn oudste zoon gestart op TTO op het Marnix College; inmiddels zit hij in de tweede klas. Een groot verschil met de periode op de basisschool is dat er veel minder informatie over school bij ons als ouders binnenkomt. Toch vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen op school. Ik vind het belangrijk om de keuzes van de school te kunnen volgen en hierover met andere ouders van mening te wisselen. Nu als lid van de OR hoop ik dat wij als OR een goede afspiegeling kunnen zijn van alle ouders en hoop ik dat ouders de weg naar de OR gemakkelijk kunnen vinden zodat de onderwerpen die bij ouders vragen oproepen ook in de OR besproken kunnen worden.

 

Jolanda den Hartog
Met ingang van het schooljaar 2016/2017 ben ik gestart in de OR. De reden? Betrokken zijn én blijven bij de school waar mijn kinderen dagelijks te vinden zijn. Met een zoon (Ardin) in 6VWO en een dochter (Ingeborg) in 2TTO krijg ik zowel ervaringen uit de onder- als de bovenbouw mee. Ik vind het belangrijk om een schakel te zijn tussen school en de kinderen, waarbij ik overigens niet alleen aan mijn eigen kinderen denk. Ik ben ervan overtuigd dat deelname aan de OR hier een rol in kan spelen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jurist bij een gemeente.

 

Francina Hoogland
Sinds het schooljaar 2015/2016 zit ik in de OR. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik betrokken ben en wil zijn bij de school, waar mijn kinderen naar toe gaan. Mijn oudste -een dochter- zit op dit moment in Atheneum 4 en mijn jongste -een zoon- zit in HAVO 3. Op de basisschool van mijn kinderen maakte ik onderdeel uit van de schoolkrantredactie. Nu dus van de OR. Ik vind de OR een belangrijk orgaan binnen de school. De OR behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en leerlingen. Door zitting te hebben in de OR denk ik de gang van de zaken binnen de school beter te kunnen volgen en te kunnen begrijpen, zodat ik me -samen met de andere leden van de OR- kan inzetten voor de belangen van ouders en leerlingen. Ik heb speciale belangstelling voor de wijze waarop de school met zogenaamde zorgleerlingen omgaat en het passend onderwijs invult. In het dagelijks leven werk ik als teammanager Juridische Zaken bij een verzekeraar.

 

Roelof van der Horst
In 2008 ben ik gestart in de Ouderraad (OR) als 'gewoon' lid toen mijn zoon Roelof Jan TTO ging volgen. Hij is ondertussen geslaagd en zijn broer Reinier is gestart in 6VWO.
De OR bleek een ideale mogelijkheid om de 'in en outs' van de school te leren kennen. Sinds 2015 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad (MR) om samen met leerlingen en onderwijzend en ondersteunend personeel mee te kunnen denken en praten. Het is belangrijk dat ouders door middel van de MR actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het Marnix College. Als secretaris van de OPR van het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei VO ben ik vanuit de oudergeleding nauw betrokken bij de ontwikkelingen van passend onderwijs. Graag zet ik mij in om bij te dragen aan belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en ontwikkelingen die onze kinderen voorbereiden op hun vervolgstudie en hun toetreding op de arbeidsmarkt.

 

Marco Kornegoor
Mijn zoon zit met ingang van schooljaar 2016/2017 in T4t. Dit wordt mijn 4e jaar in de OR waarvan 3 jaar in de functie van voorzitter, vanuit deze rol en samen met de andere OR leden wil ik graag een bijdrage leveren aan een prettige leer en werkomgeving voor de leerlingen en het personeel van het Marnix college. In het dagelijks leven ben ik Marketing manager en daarnaast lid van de RVT van een MBO school . De ouderraad is een prima orgaan om het Marnix en het VO onderwijs beter te leren kennen en een betrokken te zijn bij de school van mijn zoon.

 

Sandra Mattijssen
Met een dochter in 5 VWO merkte ik dat de afstand ouder - school steeds groter wordt. Logisch want kinderen moeten zo langzamerhand leren zelfstandig in het leven te staan. Toch vind ik het belangrijk enigzins betrokken te blijven en af en toe een gesprek te kunnen voeren met school en andere ouders. Wat speelt er, waar liggen de speer- en knelpunten en hoe worden dingen opgelost? Ik vind het prettig hier meer over te weten en hoop vanuit de ouderraad hieraan een positieve bijdrage te kunnen leveren.

 

Annette Ngô
Hallo, ik ben Annette Ngô-Pijl, getrouwd en samen hebben wij vier kinderen in de leeftijd van 24, 17, 12 en 10 jaar. Onze zoon zit in de vierde klas van het TTO en onze dochter is net begonnen in de brugklas Mavo/Havo.
In mijn schaarse vrije tijd lees ik graag. En bij mooi weer vind ik het leuk om met de kinderen te fietsen. Wij hebben een administratiekantoor aan huis. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de Ouderraad. Ik ben lid geworden omdat ik graag op een directere manier betrokken wil zijn bij het Marnix en op deze manier hoop ik om, samen met de andere leden van de Ouderraad, een positieve bijdrage aan het schoolleven te kunnen leveren.

 

Hans Paquay
Ik ben vorig schooljaar toegetreden tot de Ouderraad en maak deel uit van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Omdat samenleving en arbeidsmarkt steeds meer eisen stellen, is goed onderwijs voor kinderen belangrijk. Ik wil mij in de OR/MR sterk maken voor een goede kwaliteit en organisatie van het onderwijs, die tegelijkertijd rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. Passend onderwijs heeft dan ook mijn bijzondere belangstelling. ICT kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn, maar mag niet ten kosten gaan van onderwijsvormen, die hun nut hebben bewezen. Ik ben overdag werkzaam als organisatieadviseur in de publieke sector en projectmanager in het (maatschappelijk) vastgoed. Ik heb twee zonen, waarvan er één is afgestudeerd en de ander in 5 VWO onderwijs volgt.

 

Daan van Rossum
Van 2009 tot 2016 hebben mijn kinderen op een grote openbare school in Chicago gezeten. In die tijd heb ik gezien en zelf ervaren (toen als buitenlander) hoe belangrijk het is dat ouders actief betrokken zijn bij school. Ik geloof dat het perspectief van ouders dat van leerkrachten en schoolleiding soms op een waardevolle wijze kan aanvullen. Die aanvullende functie wordt door de Ouderraad effectief vervuld en ik ben blij dat ik als OR lid de betrokkenheid van ouders op het Marnix College kan ondersteunen.

 

Bianca van Schuijlenburg
Onze dochter is dit jaar begonnen in het eerste jaar TTO, een hele nieuwe fase. Het voortgezet onderwijs legt een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Voor mij een reden om direct betrokken hierbij te willen zijn en daarom lever ik graag mijn bijdrage door, samen met de andere ouders in de OR, mee te denken, advies te geven en activiteiten te ondersteunen voor het bevorderen van een positieve, veilige en hoogwaardige leeromgeving. Ook hoop ik dat andere ouders ons weten te vinden als zij vragen, suggesties of aandachtspunten hebben, zodat wij als OR de ouders zo breed mogelijk kunnen vertegenwoordigen.

 

Machiel Taal
Sinds augustus 2016 zit mijn oudste zoon op het Marnix College. Reden voor mij om me beschikbaar te stellen voor de Ouderraad. Voor mij is dit een manier om bij de school betrokken te raken. Ik kom niet uit Ede en heb dus hier nog niet veel geschiedenis. Het Marnix College is dan ook een grote onbekende. Ik ben jarenlang beroepsmatig betrokken geweest bij onderwijsondersteuning. Dus het onderwijsveld is mij niet onbekend. Ik was projectleider Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden. Aan dit project deden ook 5 scholengemeenschappen mee. Bij het voortgezet onderwijs ging het vooral om het terugdringen van schoolverzuim en het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten. Ik hoop dat ik met mijn kennis ook een steentje kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Marnix College. Ik zal in 1e instantie veel luisteren en lezen, zodat de grote onbekende “Het Marnix College” een bekende wordt.

 

- Missionstatement OR Marnix (PDF-bestand)

 

Terug naar de rubriek 'Ouderraad'